Faculty & Student

Faculty

Professor and Chair, Rice ECE

Professor; IEEE Fellow

Professor; IEEE Fellow

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Students

Yaolong Hu

Yingying Fan

Qiang Zhou

Jingyu Wang

Dai Li

Zhiyu Chen

Yan He

Zhanghao Yu

Jasper Tan

Tianyi Zhang

Zaid Tasneem

Ziying Chen

Shayok Dutta

Jill Juneau

Sibo Gao

James Webb

Alumni

Coming soon.

“Enlightenments, like accidents, happen only to prepared minds.” -- Herbert A. Simon

RICE ECE

6100 Main St., Houston, TX 77005-1827Mailing Address: P.O. Box 1892 Houston, TX 77251-1892713-348-0000 | Privacy Policy
Contact >>